meeshaale deeggarsa barnootaa garagaan deeggare

image 

OBN Period 20,2013- Univarsitiin Madda Walaabuu Mana Barumsaa sadarkaa 1ffaa Kibxatee magaalaa Robeetti argamuuf meeshaale deeggarsa barnootaa garagaan deeggare. Manni barnootaa sadarkaa 1ffaa kiibxatee manneen barnootaa magaalaa Robee kessatti argamuu fi yeroo ammaa barattoota 2000 ol simatee barsisaa jira.Manni Barnootaa hanqinna teessoo baratootaa fi meeshaalee barnotaa garagaraa qaba.Rakkoo mani barumsichaa qabu kana furuudhaaf Uunivarsitiin Madda walaabuu deeggarsa gochaa kan ture yoo ta'u, guyyaa hardhaas teessoo bartatootaa 200, boordii gurraacha 10, dabtara bartatootaa darzan 150, kophee fi meeshaalee tajajila aademsa baruufi barsiisuutif oolan mana barums. Barsisooni fi barattooni mana barumsichaa, akkasumas maatiin barattootaa yuunivarsitichi rakkoo keenya ilaalee deeggarsa nuu godhetti baayye gammanneera, galata gudda galchinaafis jedhan.Your Excellency the President of the University of Dr. Ahmad Kaliil Univarsitichii manneen barnootaa magaalaa Robee keessa jirin keessaa manneen barnootaa 3 filachuudhaan deeggarsa barbaachisuu godhaafi jiraachuu himan.

Deeggarsi kun kan itti fufu akka ta'eefi qulqullina barnootaa mirkaneessuu irrattis barsiisota mana barumsichaatiif leenjjii yeroo gabaaba fi yeroo dheeraa kennuuf karoorfachuus Dr. Ahmad himaniru.Sirna wal harkaa fuudhiinsa meeshaale deeggarsaa kanarrati kantiibaan bulchiinsa magaala Robee obboo Gazaahany Dajanee Uunivarsiitiin Madda Walaabuu sochiilee misoomaa magaalatii hundarati deeggarsa nuuf godhara, deeggarsa guyyaa hardhaa nuuf godheefis galata gudda galchiinaaf jedhani.Yuunivarsitichi deeggarsa meeshaalee godhuun madditis, sadarkaa barnootaa barsiisootaa fooyeessuu irrattis nu deegaruu qaba jechuun obboo Gazaahany gaafataniiru.